Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.crazydrawings.pl (dalej “Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Piotra Olszowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Czańcu, ul. Lazurowa 8, 43-354 Czaniec, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 937-251-90-45 , Regon: 241056689, e-mail: info@crazydrawings.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.crazydrawings.pl oraz wykonywania uprawnień z tytułu prawa odstąpienia od umowy zawartej z udziałem Konsumentów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

3. Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej www.crazydrawings.pl, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Zarejestrowanie się na stronie Sklepu internetowego www.crazydrawings.pl, stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowi akceptację jego treści.

II. Definicje:

1. Sprzedający – Piotr Olszowski, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Czańcu, ul. Lazurowa 8, 43-354 Czaniec, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 937-251-90-45 , Regon: 241056689, e-mail: info@crazydrawings.pl

2. Towar – każda rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.crazydrawings.pl

3. Klient / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji oraz nabyła oferowany Towar poprzez złożenie zamówienia.

4. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to znaczy osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Ogóle warunki sprzedaży:

1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego www.crazydrawings.pl, oferuje do sprzedaży Towary stanowiące jego własność.

2. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego www.crazydrawings.pl jest dokonanie uprzedniej rejestracji na stronie www.crazydrawings.pl, utworzenie konta Klienta oraz złożenie zamówienia.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na Towar i wypełnienie formularza dostawy.

IV. Płatność i dostawa

1. Formy płatności oferowane przez Sklep internetowy www.crazydrawings.pl:

a) przelew za pośrednictwem serwisu tpay.com (szybki przelew, karta kredytowa)
b) przelew tradycyjny na konto Sprzedającego (nr konta wskazany podczas zamówienia)

2. Sklep internetowy www.crazydrawings.pl oferuje dostawę Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Oprócz ceny Towaru Kupujący zobowiązuje się dodatkowo ponieść koszty przesyłki.

4. Koszty przesyłki wynoszą:
– Poczta Kurier 48: 12.90 zł (w cenie koperta tekturowa oraz opłata pocztowa) – przy wyborze opcji płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com oraz przy płatności przelewem tradycyjnym.
– Kurier DPD: 16 zł (w cenie koperta tekturowa oraz opłata kuriera) – przy wyborze opcji płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com oraz przy płatności przelewem tradycyjnym.

5. Przesyłki zawierające zamówiony przez Klienta Towar, są wysyłane w każdy dzień roboczy, następujący po dniu zaksięgowania wpłaconej ceny Towaru na rachunku bankowym Sprzedającego. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedający zastrzega możliwość wysyłki w późniejszym terminie, niż określonym w zdaniu pierwszym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na jego rachunku.

6. Ceny wszystkich Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek.

7. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej DPD.

8. Zamówiony Towar Sprzedawca rozlicza bezrachunkowo. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawi fakturę VAT.

9. Faktura VAT jest wystawiana w przypadku, gdy Kupujący w formularzu zamówienia lub odrębnie za pośrednictwem poczty internetowej na adres info@crazydrawings.pl, przed dokonaniem wysyłki, prześle Sprzedającemu informację zawierającą wszystkie dane niezbędne do wystawienia dokumentu, w przeciwnym razie transakcja zostanie rozliczona bezrachunkowo.

10. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić zawartość przesyłki i niezwłocznie zgłosić w placówce Poczty Polskiej oraz Sprzedającemu na adres e-mail: info@crazydrawings.pl reklamacje, określając ewentualne uszkodzenia przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu reklamacji przez pracownika Poczty Polskiej S.A. lub kuriera firmy DPD

V. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst. jednolity: Dz.U. 2014.827), zwanej dalej Ustawą, Kupującemu, będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od daty wydania Towaru (art. 27 Ustawy) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, które ponosi Kupujący:

a) poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sklep internetowy;

b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru na rzecz Sprzedającego.

2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym umowa w pkt. 1 nie przysługuje, jeżeli Towar został wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Kupujący będący Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres korespondencyjny: Piotr Olszowski ul. Lazurowa 8, 43-354 Czaniec

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz niezależnie od tego przesłany zostanie Kupującemu wraz z Towarem. Do zachowania powyższego 14 dniowego terminu wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia listem poleconym przed upływem terminu.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za nie zawartą, zaś to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedającemu, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy.

7. Zwracany Towar Konsument zobowiązany jest odesłać na adres korespondencyjny: Piotr Olszowski ul. Lazurowa 8, 43-354 Czaniec

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracany Towar musi być całkowicie sprawy i nie może nosić oznak użytkowania oraz musi zawierać całe wyposażenie oraz opakowanie, o ile elementy te wchodziły w skład Towaru.

10. Koszt zwrotu Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego, obciąża Kupującego.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku cena Towaru, podlegająca zwrotowi zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz.U.2002. nr 101 poz. 926 z późn. zm. ).

VI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające czy nawet uniemożliwiające z niego korzystanie a wynikające z przyczyn technicznych (prace techniczne, prace konserwacyjne) lub innych od niego niezależnych przyczyn.

2. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem www.crazywings.pl/regulamin, może być on również przesłany Klientowi nieodpłatnie drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (plik w formacie .doc do pobrania)